增 廣
Zen4 Gong3

This work can be found in any thicker version of the Chinese almanac. It is a collection of observations in life, some moral, some cautionary, and in the form of couplets or short poems. There does not seem to be any logical ordering, and similar subjects pop up again and again. As a primer, it is useful for gaining a working knowledge of Chinese characters if you already have a working knowledge and vocabulary of Hakka, in this case.

My only anecdote is told to me by my mother. She grew up with a girl in the same village who looked after a child. Every day the girl took the child to sit outside the schoolroom, and listen to the teacher recite the ZenGong and explain the vocabulary within it. She did this for several years while the child was growing up, and she learnt the whole work by heart. She had also learnt the characters because the almanac was quite commonly found everywhere. She learned to read and write through this work.

In transliterating the sounds here, I've found I have learned a great deal myself. Please note that there are characters which have multiple readings and I have not provided each and every one. Despite having running text of 3836 characters, there are only 922 different characters used.

I have not provided any information about the meanings, just the pronunciations in Hakka. The page number 1a, 1b etc reflects the Chinese binding of pages where a is the first side of the sheet and b is the other. The sheet being folded into a page.

古 訓 《 增 廣 賢 文 》 Gu3 Hiun4 " Zen4 Gong3 Hien2 Vun2 " ===================================== Page 1a 昔 時 賢 文 ,誨 語 諄 諄 , sit5 si2 hien2 vun2, fui4 ngi1 zun1 zun1. 集 韻 增 文 ,多 見 多 聞。 sip6 yun4 zen4 vun2, do1 gien4 do1 vun2. 觀 今 宜 鑑 古, 無 古 不 成 今。 gon1 gim1 ngi2 gam4 gu3, vu2 gu3 but5 sang2 gim1. 知 己 知 彼 ,將 心 比 心。 di1 gi3 di1 pi3, ziong1 sim1 bi3 sim1. 酒 逢 知 己 飲 ,詩 向 會 人 吟。 ziu3 fung2 di1 gi3 yim3, si1 hiong4 voi4 ngin2 ngim2. 相 識 滿 天 下 ,知 心 能 幾 人。 siong1 sit5 man1 tien1 ha1, di1 sim1 nen2 gi3 ngin2. 相 逢 好 似 初 相 識 , 到 老 終 無 怨 恨 心。 siong1 fung2 hau3 ci4 co1 siong1 sit5, dau4 lau3 zung1 vu2 yen4 hen4 sim1. 近 水 知 魚 性 ,近 山 識 鳥 音。 kiun1 sui3 di1 ng2 sin4, kiun4 san1 sit5 ngiau1 yim1. 易 漲 易 退 山 溪 水 ,易 反 易 覆 小 人 心。 yi4 zong4 yi4 tui4 san1 hai1 sui3, yi4 fan3 yi4 fuk5 siau3 ngin2 sim1 運 去 金 成 鐵 ,時 來 鐵 似 金 , yun4 hi4 gim1 sang2 tiet5, si2 loi2 tiet5 ci4 gim1, 讀 書 須 用 意 ,一 字 值 千 金。 tuk6 su1 si1 yung4 yi4, yit5 su4 cit6 cien1 gim1. 逢 人 且 說 三 分 話 ,未 可 全 拋 一 片 心。 fung2 ngin2 cia3 sot5 sam1 fun1 va4, vui4 ko3 cien2 pau1 yit5 pien3 sim1. 有 意 栽 花 花 不 發 ,無 心 插 柳 柳 成 陰。 Yiu1 yi4 zai1 fa1 fa1 but5 fat5, vu2 sim1 cap5 liu2 liu2 sang2 yim1. 畫 虎 畫 皮 難 畫 骨 ,知 人 知 面 不 知 心。 vak6 fu3 vak6 pi2 nan2 vak6 gut5, di1 ngin1 di1 mien4 but5 di1 sim1. 錢 財 如 糞 土 ,仁 義 值 千 金。 cien2 coi2 yi2 bun4 tu3, yin2 ngi4 cit4 cien1 gim1. 流 水 下 灘 非 有 意 ,白 雲 出 岫 本 無 心。 liu2 sui3 ha1 tan1 fui4 yiu1 yi4, pak6 yun2 cut5 ciu4 bun3 vu2 sim1. 當 時 若 不 登 高 望 ,誰 信 東 流 海 樣 深。 dong4 si2 yok6 but5 den1 gau1 mong4, sui2 sin4 dung1 liu2 hoi3 yong2 cim1. 路 遙 知 馬 力 ,事 久 見 人 心。 lu4 yau2 di1 ma1 lit6, su4 giu3 gien4 ngin2 sim1. 兩 人 一 般 心 ,有 錢 堪 買 金, liong3 ngin2 yit5 ban1 sim1, yiu1 cien2 kam1 mai1 gim1, 一 人 一 般 心 ,無 錢 難 買 針。 yit5 ngin2 yit5 ban1 sim1, yiu1 cien2 nan2 mai1 zim1. 相 見 易 得 好 ,久 住 難 為 人。 siong1 gien4 yi4 det5 hau3, giu3 cu4 nan2 vui2 ngin2. 馬 行 無 力 皆 因 瘦 ,人 不 風 流 只 為 貧。 ma1 hang2 vu2 lit6 gai1 yin1 siu4, ngin2 but5 fung1 liu2 zit5 vui4 pin2. Page 1b 饒 人 不 是 癡 漢 ,癡 漢 不 會 饒 人。 ngiau2 ngin2 but5 si4 ci1 hon4, ci1 hon4 but5 voi4 ngiu2 ngin2. 是 親 不 是 親 ,非 親 卻 是 親。 si4 cin1 but5 si4 cin1, fui4 cin1 kiok5 si4 cin1. 美 不 美 ,鄉 中 水 ,親 不 親 ,故 鄉 人。 mui1 but5 mui1, hiong zung1 sui3, cin1 but5 cin1, gu4 hiong1 ngin2. 鶯 花 猶 怕 春 光 老 ,豈 可 教 人 枉 度 春。 yin1 fa1 yiu2 pa4 cun1 gong1 lau3, ki3 ko3 gau1 ngin2 vong3 tu4 cun1. 相 逢 不 飲 空 歸 去 ,洞 口 桃 花 也 笑 人。 siong1 fung2 but5 yim3 kung1 gui1 hi4, tung4 hiu3 tau2 fa1 ua1 siau4 ngin2. 紅 粉 佳 人 休 使 老 ,風 流 浪 子 莫 教 貧。 fung2 fun3 ga1 ngin2 hiu1 pen4 lau3 , fung1 liu2 long4 zu3 mok6 gau1 pin2. 在 家 不 會 迎 賓 客 ,出 外 方 知 少 主 人。 coi1 ka1 but5 voi4 ngiang2 bin1 hak5, cut5 loi2 fong1 di sau3 zu3 ngin2. 黃 金 無 假 ,阿 魏 無 真。 vong2 gim1 vu2 ga3, a1 ngui4 vu2 zin1. 客 來 主 不 顧 ,應 恐 是 癡 人。 hak5 loi2 zu3 but5 gu4, ngin4 kung3 si4 ci1 ngin2. 貧 居 鬧 市 無 人 識 ,富 在 深 山 有 遠 親。 pin2 gi1 nau4 si4 vu2 ngin2 sit5, fu4 coi1 cim1 san1 yiu1 yen3 cin1. 誰 人 背 後 無 人 說 ,那 個 人 前 不 說 人。 sui2 ngin2 boi4 hou1 vu2 ngin2 sot5, nai4 go3 ngin2 cien2 but5 sot5 ngin2. 有 錢 道 真 語 ,無 錢 語 不 真。 yiu1 cien2 tau4 zin1 ngi1, vu2 cien2 ngi1 but5 zin1 不 信 但 看 筵 中 酒 ,杯 盃 先 勸 有 錢 人。 but5 sin4 tan4 kon4 yen2 zung1 ziu3, bui1 bui1 sien1 kien4 yiu1 cien2 ngin2 鬧 裡 有 錢 ,靜 處 安 身。 nau4 li1 yiu1 cien2, ciang4 cu2 on1 sin1. 來 如 風 雨 ,去 似 微 塵。 loi2 yi2 fung1 yi3, hi4 ci4 mi2 cin2. 長 江 後 浪 推 前 浪 ,世 上 新 人 趲 舊 人。 cong2 gong1 hiu4 long4 tui1 cien2 long4, si4 song4 sin1 ngin2 zan3 kiu4 ngin2. 近 水 樓 臺 先 得 月 ,向 陽 花 木 早 逢 春。 kiun2 sui3 liu2 toi2 sien1 det5 ngiet6, hiong4 yong2 fa1 muk5 zau3 fung2 cun1. 古 人 不 見 今 時 月 ,今 月 曾 經 照 古 人。 gu3 ngin2 but5 gien4 gim1 si2 ngiet6, gin1 ngiet6 cen2 gin1 zau4 gu3 ngin2. 先 到 為 君 ,後 到 為 臣。 sien1 dau4 vui2 giun1, hiu4 dau4 vui2 cin2. 莫 道 君 行 早 ,更 有 早 行 人。 mok6 tau4 giun1 hang2 zau3, gang3 yiu1 zau3 hang2 ngin2. 莫 信 直 中 直 ,須 防 仁 不 仁。 mok6 sin4 cit6 zung1 cit6, si1 fong2 yin2 but5 yin2. 山 中 有 直 樹 ,世 上 無 直 人。 san1 zung1 yiu1 cit6 su4, si4 song4 vu2 cit6 ngin2. 自 恨 枝 無 葉 ,莫 怨 太 陽 偏。 ci2 hen4 gi1 vu2 yap6, mok6 yen4 tai4 yong2 pien1. 大 家 都 是 命 ,半 點 不 由 人。 tai4 ga1 du1 si4 miang4, ban4 diam3 but5 yiu2 ngin2. Page 2a 一 年 之 計 在 於 春 ,一 日 之 計 在 於 寅, yit5 ngien2 zu1 ge4 coi1 yi1 cun1, yit5 ngit5 zu1 ge4 coi1 yi1 yin2, 一 家 之 計 在 於 和 ,一 生 之 計 在 於 勤。 yit5 ga1 zu3 ge4 coi1 yi1 fo2, yit5 sang1 zu1 ge4 coi1 yi1 kiun2. 責 人 之 心 責 己 ,恕 己 之 心 恕 人。 zit5 ngin2 zu1 sim1 zit5 gi3, su4 gi3 zu1 sim1 su4 ngin2. 守 口 如 瓶 ,防 意 如 城。 su3 hiu3 yi2 pin2, fong2 yi4 yi2 sang2. 寧 可 人 負 我 ,切 莫 我 負 人。 nin2 ko3 ngin2 fu4 ngo1, ce2 mok6 ngo1 fu4 ngin2. 再 三 須 重 事 ,第 一 莫 欺 心。 zai4 sam1 si1 cung2 shu4, ti4 yi5 mok6 ki1 sim1. 虎 生 猶 可 近 ,人 熟 不 堪 親。 fu3 sang1 yiu2 ko3 kiun2, ngin2 suk6 but5 kam1 cin1. 來 說 是 非 者 ,便 是 是 非 人。 loi2 sot5 si4 fui1 za3, pen4 si4 si4 fui1 ngin2. 遠 水 難 救 近 火 ,遠 親 不 如 近 鄰。 yen3 sui3 nan2 giu4 kiun1 fo3, yen3 cin1 but5 yi2 kiun1 lin2. 有 茶 有 酒 多 兄 弟 ,急 難 何 曾 見 一 人。 yiu1 ca2 yiu1 ziu3 do1 hiung1 ti4, gip5 nan2 ho2 zen1 gien4 yit5 ngin2. 人 情 似 紙 張 張 薄 ,世 事 如 棋 局 局 新。 ngin2 cin2 ci4 zi3 zong1 zong1 pok6, si4 su4 yi2 ki2 kiuk6 kiuk6 sin1. 山 中 也 有 千 年 樹 ,世 上 難 逢 百 歲 人。 san1 zung1 ya1 yiu1 cien1 ngien2 su4, si4 song4 nan2 fung2 bak5 soi4 ngin2. 力 微 休 負 重 ,言 輕 莫 勸 人。 lit4 mi2 hiu1 fu4 cung1, ngien2 kiang1 mok4 kien4 ngin2. 無 錢 休 入 眾 ,遭 難 莫 尋 親。 vu2 cien2 hiu1 ngip6 zung4, zau1 nan2 mok6 cim2 cin1. 平 生 莫 作 皺 眉 事 ,世 上 應 無 切 齒 人。 pin2 sang1 mok6 zok5 jiu4 mi2 su4, si4 song4 ngin4 mau3 ce2 ci1 ngin2. 士 者 國 之 寶 ,儒 為 席 上 珍。 su4 za3 get5 zu1 bau3, yi2 vui2 cit6 song4 zin1. 若 要 斷 酒 法 ,醒 眼 看 醉 人。 yok6 yau1 ton1 ziu3 fap5, siang3 ngan3 kon4 zui4 ngin2. 求 人 須 求 英 雄 漢 ,濟 人 須 濟 急 時 無。 kiu2 ngin2 si1 kiu2 yin1 hiung2 hon4, ci4 ngin2 si1 ci4 gip5 si2 vu2. 渴 時 一 滴 如 甘 露 ,醉 後 添 杯 不 如 無。 hot5 si2 yit5 dit6 yi2 gam1 lu4, zui4 hiu4 tiam1 bui1 but5 yi2 vu2. 久 住 令 人 賤 ,頻 來 親 也 疏。 giu3 cu4 lin4 ngin2 cien4, pin2 loi2 cin1 ya1 so1. 酒 中 不 語 真 君 子 ,財 上 分 明 大 丈 夫。 ziu3 zung1 but5 ngi1 zin1 giun1 zu3, coi2 song4 fun1 min2 tai4 cong4 fu1. 出 家 如 初 ,成 佛 有 餘。 cut5 ga1 yi2 co1, sang2 fut6 yiu1 yi2. 積 金 千 兩 ,不 如 明 解 經 書。 zit5 gim1 cien1 liong1, but5 yi2 min2 gai4 gin1 su1 養 子 不 教 如 養 驢 ,養 女 不 教 如 養 豬。 yong1 zu3 but5 gau1 yi2 yong1 li2, yong1 ng3 but5 gau1 yi2 yong1 zu1. 有 田 不 耕 倉 廩 虛 ,有 書 不 讀 子 孫 愚。 yiu1 tien2 but5 gang1 cong1 lim1 hi1, yiu1 su1 but5 tuk6 zu3 sun1 ngi2. Page 2b 倉 廩 虛 兮 歲 月 乏 ,子 孫 愚 兮 禮 義 疏。 cong1 lim1 hi1 hi1 soi4 ngiet6 fat6, zu3 sun1 ngi2 hi1 li1 ngi4 so1. 同 君 一 夜 話 ,勝 讀 十 年 書。 tung2 giun1 yit5 ya4 va4, sin4 tuk6 sip6 ngien2 su1. 人 不 通 今 古 ,馬 牛 如 襟 裾。 ngin2 but5 tung1 gim1 gu3, ma1 ngiu2 yi2 kim1 gi1. 茫 茫 四 海 無 人 數 ,那 個 男 兒 是 丈 夫。 mong2 mong2 si4 hoi3 vu2 ngin2 su4, nai4 gai2 nam2 yi2 si4 cong4 fu1. 白 酒 釀 成 延 賓 客 ,黃 金 散 盡 為 收 書。 pak6 ziu3 ngiong4 san2 yen2 bin1 hak5, vong2 gim1 san3 cin4 vui2 su1 su1. 救 人 一 命 ,勝 造 七 級 浮 屠。 giu4 ngin2 yit5 miang4, sin4 cau4 cit5 kip5 fiu2 tu2. 城 門 失 火 ,殃 及 池 魚。 sang2 mun2 sit5 fo3, yong1 kip6 ci2 ng2. 庭 前 生 瑞 草 ,好 事 不 如 無。 tiang1 cien2 sang1 sui4 cau3, hau3 su4 but5 yi2 vu2. 欲 求 生 富 貴 ,須 下 死 工 夫。 yuk5 kiu2 sang1 fu4 gui4, si1 ha1 si3 gun1 fu1 百 年 成 之 不 足 ,一 旦 壞 之 有 餘。 bak5 ngien2 sang2 zu1 but5 ziuk5, yit5 dan3 fai4 zu1 yiu1 yi2 人 心 似 鐵 ,國 法 如 爐。 ngin2 sim1 ci4 tiet5, gok5 fap5 yi2 lu2. 善 化 不 足 ,惡 化 有 餘。 sien4 fa4 but5 ziuk5, ok5 fa4 yiu1 yi2. 水 太 清 則 無 魚 ,人 太 緊 則 無 智。 sui3 tai4 cin1 zet5 vu2 ng2, ngin2 tai4 gin3 zet5 vu2 zi4. 知 者 減 半 ,省 者 全 無。 di1 za3 gam3 ban4, sen3 za3 cien2 vu2. 在 家 從 父 ,出 家 從 夫。 coi1 ka1 cung2 fu4, cut5 ga1 cung2 fu1. 癡 人 畏 婦 ,賢 女 敬 夫。 ci1 ngin2 vui4 fu4, hien2 ngi3 gin3 fu1. 是 非 終 日 有 ,不 聽 自 然 無。 si4 fui1 zung1 ngit5 yiu1, but5 tang4 ci2 yen2 mau3. 寧 可 正 而 不 足 ,不 可 邪 而 有 餘。 nin2 ko3 zin4 yi2 but5 ziuk5, but5 ko3 sia2 yi2 yiu1 yi2. 寧 可 信 其 有 ,不 可 信 其 無。 nin2 ko3 sin4 ki2 yiu1, but5 ko3 sin4 ki2 vu2. 竹 籬 茅 舍 風 光 好 ,道 院 僧 堂 終 不 如。 zuk5 li2 mau2 sa4 fung1 gong1 hau3, tau4 yen4 sen1 tong2 zung1 but5 yi2. 命 有 時 終 須 有 ,命 無 時 莫 強 求。 miang4 li1 yiu1 si2 zung1 si1 yiu1, miang4 li1 vu2 si2 mok6 kiong2 giu4. 道 院 迎 仙 客 ,書 堂 隱 相 儒。 tau4 yen4 ngiang2 sen1 hak5, su1 tong2 yun3 xiong1 yi2. 庭 栽 棲 鳳 竹 ,池 養 化 龍 魚。 tiang1 zai1 liu2 fung4 zuk5, ci2 yong1 fa4 liung2 ng2. 結 交 須 勝 己,似 我 不 如 無。 giet5 gau1 si1 sin4 gi3, ci4 ngo1 but5 yi2 vu2 但 看 三 五 日 ,相 見 不 如 初。 tan4 kon4 sam1 ng3 ngit5, siong1 gien4 but5 yi2 chu1. 人 情 似 水 分 高 下 ,世 事 如 雲 任 卷 舒。 ngin2 cin2 ci4 sui4 fun1 gau1 dai1, si4 su4 yi2 siet5 ngim4 gen3 su1. 會 說 說 都 是 ,不 會 說 無 禮。 foi3 sot5 sot5 du1 si4, but5 voi4 sot5 vu2 li1. Page 3a 磨 刀 恨 不 利 ,刀 利 傷 人 指。 mo2 dau1 hen3 but5 li4, dau1 li4 song1 ngin2 zi3. 求 財 恨 不 多 ,財 多 害 自 己。 kiu2 coi2 hen3 but5 dp1, coi2 do1 hoi4 ci2 gi3. 知 足 常 足 ,終 身 不 辱。 di1 ziuk5 song2 ziuk5, zung1 sin1 but5 yuk6. 知 止 常 止 ,終 身 不 恥。 di1 zi3 song2 zi3, zung1 sin1 but5 ci3. 有 福 傷 財 ,無 福 傷 己。 yiu1 fuk5 song1 coi2, vu2 fuk5 song1 gi3. 差 之 毫 釐 ,失 之 千 里。 ca1 zu1 hau2 li2, sit5 zu1 cien1 li1. 若 登 高 必 自 卑 ,若 涉 遠 必 自 邇。 yok5 den1 gau1 bit5 ci2 bi1, yok5 siap5 yen3 bit5 ci2 ni3. 三 思 而 行 ,再 思 可 矣。 sam1 su1 yi2 hang2, zai4 su1 ko3 yi2. 使 口 不 如 自 走 ,求 人 不 如 求 己。 su3 hiu3 but5 yi2 ci2 ziu3, kiu2 ngin2 but5 yi2 kiu2 gi3. 小 時 是 兄 弟 ,長 大 各 鄉 里。 siau3 si2 si4 hiung1 ti4, cong2 tai4 gok5 hiong1 li1. 妒 財 莫 妒 食 ,怨 生 莫 怨 死。 du4 coi2 mok6 du4 sit6, yen4 sang1 mok6 yen4 si3. 人 見 白 頭 嗔 ,我 見 白 頭 喜。 ngin2 gien4 pak6 tiu2 tien2, ngo1 gien4 pak4 tiu2 hi3. 多 少 少 年 亡 ,不 到 白 頭 死。 do1 sau3 sau4 ngien2 mong2, but5 dau4 pak6 tiu2 si3. 牆 有 縫 ,壁 有 耳。 siong2 yiu1 fung2, biak5 yiu1 ngi3. 好 事 不 出 門 ,惡 事 傳 千 里。 hau3 su4 but5 cut5 mun2, ok5 su4 con2 cien1 li1. 賊 是 小 人 ,智 為 君 子。 cet6 si4 siau3 ngin2, zi4 vui2 giun1 zu3. 君 子 固 窮 ,小 人 窮 斯 濫 矣。 giun1 zu3 gu3 kiung2, siau3 ngin2 kiung2 su1 lam4 yi2. 貧 窮 自 在 ,富 貴 多 憂。 pin2 kiung2 ci2 coi1, fu4 gui4 do1 yiu2. 不 以 我 為 德 ,反 以 我 為 仇。 but5 yi2 ngo1 vui2 det5, fan3 yi2 ngo1 vui2 su2. 寧 向 直 中 取 ,不 可 曲 中 求。 nin2 hiong4 cit6 zung1 ci3, but5 ko3 kiuk5 zung1 kiu2. 人 無 遠 慮 ,必 有 近 憂。 ngin2 vu2 yen3 li4, bit5 yiu1 kiun1 yiu2. 知 我 者 謂 我 心 憂 ,不 知 我 者 謂 我 何 求。 di1 ngo1 za3 viu4 ngo1 sim1 yiu2, but5 di1 ngo1 za3 vui4 ngo1 ho2 kiu2. 晴 天 不 肯 去 ,直 待 雨 淋 頭。 ciang2 tien1 but5 hen3 hi4, cit6 toi4 yi3 lim2 tiu2. 成 事 莫 說 ,覆 水 難 收。 sang2 su4 mok6 sot5, fuk5 sui3 nan2 su1. 是 非 只 為 多 開 口 ,煩 惱 皆 因 強 出 頭。 si4 fui1 zit5 vui2 do1 hoi1 hiu3, fan2 nau1 gai1 yin1 kiong2 cut5 tiu2. 忍 得 一 時 之 氣 ,免 得 百 日 之 憂。 ngiun1 det5 yit5 si2 zu1 hi4, mien1 det5 bak5 ngit5 zu1 yiu2. 近 來 學 得 烏 龜 法 ,得 縮 頭 時 且 縮 頭。 kiun1 loi2 hok6 det5 vu1 gui1 fap5, det5 suk5 tiu2 si2 cia3 suk5 tiu2. 懼 法 朝 朝 樂 ,欺 公 日 日 憂。 ki3 fap5 zau1 zau1 lok6, ki1 gung1 ngit5 ngit5 yiu2. 人 生 一 世 ,草 生 一 春。 ngin2 sang1 yit5 se4, cau3 sang1 yit5 cun1. Page 3b 白 髮 不 隨 老 人 去 ,看 來 又 是 白 頭 翁。 pak6 fat5 but5 cui2 lau3 ngin2 hi4, kon4 loi2 yiu3 si4 pak6 tiu2 vung1. 月 到 十 五 光 明 少 ,人 到 中 年 萬 事 休。 ngiet6 dau4 sip6 ng3 gong1 min2 sau3, ngin2 dau4 zung1 ngien2 man4 su4 hiu1. 兒 孫 自 有 兒 孫 福 ,莫 為 兒 孫 作 馬 牛。 yi2 sun1 ci2 yiu1 yi1 sun1 fuk5, mok6 vui2 yi2 sun1 zok5 ma1 ngiu2. 人 生 不 滿 百 ,常 懷 千 歲 憂。 ngin2 sang1 but4 man1 bak5, song2 fai2 cien1 soi4 yiu2. 今 朝 有 酒 今 朝 醉 ,明 日 愁 來 明 日 憂。 gim1 zau1 yiu1 ziu3 gim1 ngit5 zui4, min2 ngit5 siu2 loi2 min2 ngit5 yiu2. 路 逢 險 處 難 迴 避 ,事 到 頭 來 不 自 由。 lu4 fung2 hiam3 cu2 nan2 fui2 pit5, su4 dau4 tiu2 loi2 but5 cu4 yiu2. 藥 能 醫 假 病 ,酒 不 解 真 愁。 yok6 nen2 yi1 ga3 piang4, ziu3 but5 gai3 zin1 siu2. 人 貧 不 語 ,水 平 不 流。 ngin2 pin2 but5 ngi1, sui3 pin2 but5 liu2. 一 家 養 女 百 家 求 ,一 馬 不 行 百 馬 憂。 yit5 ga1 yong1 ngi3 bak5 ga1 kiu2, yit5 ma1 but5 hang2 bak5 ma1 yiu2 有 花 方 酌 酒 ,無 月 不 登 樓。 yiu1 fa1 fong1 zok5 ziu3, vu2 ngiet6 but5 den1 liu2. 三 杯 通 大 道 ,一 醉 解 千 愁。 sam1 bui1 tung1 tai4 tau4, yit5 zui4 gai3 cien1 siu2. 深 山 畢 竟 藏 猛 虎 ,大 海 終 須 納 細 流。 cim1 san1 bit5 gin3 cong2 mang1 fu3, tai4 hoi3 zung1 si1 nap6 se4 liu2. 惜 花 須 檢 點 ,愛 月 不 梳 頭。 siak5 fa1 si1 giam3 diam3, oi4 ngiet6 but5 so1 tiu2. 大 抵 選 他 肌 骨 好 ,不 傳 脂 粉 也 風 流。 tai4 dai3 sien3 ta1 gi1 gut5 hau3, but5 con2 zi1 fun3 ya1 fung1 liu2. 受 恩 深 處 宜 先 退 ,得 意 濃 時 便 可 休。 su1 en1 cim1 cu2 ngi2 sien1 tui4, det5 yi4 ngiung2 si2 pien4 ko3 hiu1. 莫 待 是 非 來 入 耳 ,從 前 恩 愛 反 為 仇。 mok6 toi4 si4 fui1 loi2 ngip6 ngi3, ciung2 cien2 en1 oi4 fan3 vui2 su2. 留 得 五 湖 明 月 在 ,不 愁 無 處 下 金 鉤。 liu2 det5 ng3 fu2 min2 ngiet6 coi1, but5 siu2 vu2 cu2 ha1 gim1 giu1 . 休 別 有 魚 處 ,莫 戀 淺 灘 頭。 hiu1 piet6 yiu1 ng2 cu2, mok6 lien4 cien3 tan1 tiu2. 去 時 終 須 去 ,再 三 留 不 住。 hi4 si2 zung1 si1 hi4, zai4 sam1 liu2 but5 cu4. 忍 一 句 ,息 一 怒 ,饒 一 著 ,退 一 步。 ngiun1 yit5 gi4, sit5 yit5 nu4, ngiau2 yit5 zok5, tui4 yit5 pu4. 三 十 不 豪 ,四 十 不 富 ,五 十 將 來 尋 死 路。 sam1 sip6 but5 hau2, si4 sip4 but5 fu4, ng3 sip6 ziong1 loi2 cim2 si3 lu4. 生 不 認 魂 ,死 不 認 屍。 sang1 but5 ngin4 fun2, si3 but5 ngin4 si1. 父 母 恩 深 終 有 別 ,夫 妻 義 重 也 分 離。 fu4 mu1 en1 cim1 zung1 yiu1 piet6, fu1 ci1 ngi4 cung1 ya1 fun1 li2. Page 4a 人 生 似 鳥 同 林 宿 ,大 限 來 時 各 自 飛。 ngin2 sang1 ci4 ngiau1 tung2 lim2 siuk5, tai4 han4 loi2 si2 gok5 ci2 fui1. 人 善 被 人 欺 ,馬 善 被 人 騎。 ngin2 sien4 pi1 ngin2 ki1, ma1 sien4 pi1 ngin2 ki2. 人 無 橫 財 不 富 ,馬 無 野 草 不 肥。 ngin2 vu2 vang2 coi2 but5 fu4, ma1 vu2 ya1 cau3 but5 fui2. 人 惡 人 怕 天 不 怕 ,人 善 人 欺 天 不 欺。 ngin2 ok5 ngin2 pa4 tien1 but5 pa4, ngin2 sien4 ngin2 ki1 tien1 but5 ki1. 善 惡 到 頭 終 有 報 ,只 爭 來 早 與 來 遲。 sien4 ok5 dau4 tiu2 zung1 yiu1 bau4, zit5 zang1 loi2 zau3 yi1 loi2 ci2. 黃 河 尚 有 澄 清 日 ,豈 可 人 無 得 運 時。 vong2 ho2 song4 yiu1 cang2 cin1 ngit5, ki3 ko3 ngin2 vu2 det5 yun4 si2. 得 寵 思 辱 ,安 居 慮 危。 det5 cung3 su1 yuk6, on1 gi1 li4 ngui2. 念 念 有 如 臨 敵 日 ,心 心 常 似 過 橋 時。 ngiam4 ngiam4 yiu2 yi2 lim2 tit6 ngit5, sim1 sim1 song2 ci4 guo4 kiau2 si2. 英 雄 行 險 道 ,富 貴 似 花 枝。 yin1 hiung2 hang2 hiam3 tau4, fu4 gui4 ci4 fa1 gi1. 人 情 莫 道 春 光 好 ,只 怕 秋 來 有 冷 時。 ngin2 cin2 mok6 tau4 cun1 gong1 hau3, zit5 pa4 ciu1 loi2 yiu1 lang1 si2. 送 君 千 里 ,終 須 一 別。 sung4 giun1 cien1 li1, zung1 si1 yit5 piet6. 但 將 冷 眼 看 螃 蟹 ,看 你 橫 行 到 幾 時。 tan4 jiong1 lang1 ngan3 kon4 pong2 hai3, kon4 ngi2 vang2 hang2 dau4 git5 si2. 見 事 莫 說 ,問 事 不 知。 gien4 su4 mok6 sot5, mun4 su4 but5 di1. 閒 事 休 管 ,無 事 早 歸。 han2 su4 hiu1 gon3, vu2 su4 zau3 gui1. 假 緞 染 就 真 紅 色 ,也 被 旁 人 說 是 非。 ga3 ton4 ngiam4 ciu4 zin1 fung2 set5, ya1 pi1 pong2 ngin2 sot5 si4 fui1. 善 事 可 作 ,惡 事 莫 為。 sien4 su4 ko3 zok5, ok5 su4 mok6 vui2. 許 人 一 物 ,千 金 不 移。 hi3 ngi2 yit5 vut6, cien1 gim1 but5 yi2. 龍 生 龍 子 ,虎 生 豹 兒。 liung2 sang1 liung2 zu3, fu3 sang1 bau4 yi2. 龍 游 淺 水 遭 蝦 戲 ,虎 落 平 陽 被 犬 欺。 liung2 yiu2 cien3 sui1 zau1 ha2 hi4, fu3 lok6 pin2 yong2 pi1 kien3 ki1. 一 舉 首 登 龍 虎 榜 ,十 年 身 到 鳳 凰 池。 yit5 gi3 su3 den1 liung2 fu3 bong3, sip6 ngien2 sin1 dau4 fung4 fong2 ci2. 十 年 窗 下 無 人 問 ,一 舉 成 名 天 下 知。 sip4 ngien2 cung1 ha1 vu2 ngin2 mun4, yit5 gi3 sang2 miang2 tian1 ha1 di1. 酒 債 尋 常 行 處 有 ,人 生 七 十 古 來 稀。 ziu3 zai4 cim2 song2 hang2 cu2 yiu1, ngin2 sang1 cit5 sip6 gu3 loi2 hi1. 養 兒 待 老 ,積 穀 防 饑。 yong2 yi2 toi4 lau3, zit6 guk5 fong2 gi1. 雞 豚 狗 彘 之 畜 ,無 失 其 時。 gai1 tun2 giu3 cu3 zu1 kiuk5, vu2 sit5 ki2 si2. 數 口 之 家 ,可 以 無 饑 矣。 su4 hiu3 zu1 ga1, ko3 yi1 vu2 gi1 yi1 常 將 有 日 思 無 日 ,莫 把 無 時 當 有 時。 song2 jiong1 yiu1 ngit5 su1 vu2 ngit5, mok6 ba3 vu2 si2 du4 yu1 si2. Page 4b 時 來 風 送 滕 王 閣 ,運 去 雷 轟 薦 福 碑。 si2 loi2 fung1 sung4 ten2 vong2 gok5, yun4 hi4 lui2 vang2 zien4 fuk5 bui1. 入 門 休 問 榮 枯 事 ,觀 看 容 顏 便 得 知。 ngip6 mun2 hiu1 mun4 yin2 gu3 su4, gon1 kon4 yung2 ngan2 pien4 det5 di1. 官 清 書 吏 瘦 ,神 靈 廟 祝 肥。 gon1 cin1 su1 li4 siu4, sin2 liang2 miau4 zuk5 fui2. 息 卻 雷 霆 之 怒 ,罷 卻 虎 狼 之 威。 sit5 kiok5 lui2 tin2 zu1 nu4, pa4 kiok5 fu3 long2 zu1 vui1. 饒 人 算 之 本 ,輸 人 莫 之 機。 ngiau2 ngin2 son4 zu1 bun3, su1 ngin2 mok6 zu1 gi1. 好 言 難 得 ,惡 語 易 施。 hau3 ngien2 nan2 det5, ok5 ngi1 yi4 si1. 一 言 既 出 ,駟 馬 難 追。 yit5 ngien2 gi4 cut5, si4 ma1 nan2 zui1. 道 吾 好 者 是 吾 賊 ,道 吾 惡 者 是 吾 師。 tau4 nga1 hau3 za3 si4 nga1 cet6, tau4 nga1 ok5 za3 si4 nga1 su1. 路 逢 險 處 須 當 避 ,不 是 才 人 莫 獻 詩。 lu4 fung2 hiam3 cu2 si1 dong1 pit5, but5 si4 coi2 ngin2 mok6 hien4 si1. 三 人 同 行 ,必 有 我 師 焉, sam1 ngin2 tung2 hang2, bit5 yiu1 ngo1 su1 yen1, 擇 其 善 者 而 從 之 ,其 不 善 者 而 改 之。 cak6 ki2 sien4 za3 yi2 ciung2 zu1, ki2 but5 sien4 za3 yi2 goi3 zu1. 少 時 不 努 力 ,老 大 徒 悲 傷。 sau3 si2 but5 nu4 lit6, lau3 tai4 tu2 bui1 song1. 人 有 善 願 ,天 必 佑 之。 ngin2 yiu1 sien4 ngien4, tien1 bit5 yiu4 zu1. 莫 喫 卯 時 酒 ,昏 昏 醉 到 酉。 mok6 kiet5 mau1 si2 ziu3, fun1 fun1 zui4 dau4 yiu1. 莫 罵 酉 時 妻 ,一 夜 受 孤 悽。 mok6 ma4 yiu1 si2 ci1, yit5 ya4 su1 gu1 ci1. 種 麻 得 麻 ,種 豆 得 豆。 zung4 ma2 det5 ma2, zung4 tiu4 det5 tiu4. 天 眼 恢 恢 ,疏 而 不 漏。 tien1 ngan3 kui1 kui1, so1 yi2 but5 liu4. 見 官 莫 向 前 ,做 客 莫 在 後。 gien4 gon2 mok6 hiong4 cien2, tso4 hak5 mok6 cai4 hiu4. 寧 添 一 斗 ,莫 添 一 口。 nin2 tiam1 yit5 diu3, mok6 tiam1 yit5 hiu3. 螳 螂 捕 蟬 ,豈 知 黃 雀 在 後。 tong2 long2 pu3 sam2, ki3 di1 vong2 ziok5 cai1 hiu4. 不 求 金 玉 重 重 貴 ,但 願 兒 孫 箇 箇 賢。 but5 kiu2 gim1 ngiuk6 cung1 cung1 gui4, tan4 ngien4 yi2 sun1 go3 go3 hien2. 一 日 夫 妻 ,百 世 姻 緣。 yit5 ngit4 fu1 ci1, bak5 si4 yin1 yen2. 百 世 修 來 同 船 渡 ,千 世 修 來 共 枕 眠。 bak5 si4 siu1 loi2 tung2 son2 tu4, cien1 si4 siu1 loi2 kiung4 zim3 min2. 殺 人 一 萬 ,自 損 三 千。 sat5 ngin2 yit5 man4, ci2 sun3 sam1 cien1. 傷 人 一 語 ,利 如 刀 割。 song1 ngin2 yit5 ngi1, but5 yi2 dau1 got5. 枯 木 逢 春 猶 再 發 ,人 無 兩 度 再 少 年。 gu3 muk5 fung2 cun1 yiu2 zai4 fat5, ngin2 vu2 liong3 tu4 zai4 sau4 ngien2. Page 5a 未 晚 先 投 宿 ,雞 鳴 早 看 天。 mat6 man1 sien1 tau2 siuk5, gai1 yin1 zau3 kon4 tien1. 將 相 胸 前 堪 走 馬 ,公 候 肚 好 撐 船。 ziong1 siong4 hiung1 cien2 kam1 ziu3 ma1, gung1 hiu4 du3 lui4 hau4 ziong3 son2. 富 人 思 來 年 ,窮 人 思 眼 前。 fu4 ngin2 su1 loi2 ngien2, kiung2 ngin2 su1 ngan3 cien2. 世 上 若 要 人 情 好 ,賒 去 物 件 莫 取 錢。 si4 song4 yok6 yau4 ngin2 cin2 hau3, za1 hi4 vut6 kien4 mok4 ci3 cien2. 死 生 由 命 ,富 貴 在 天。 si3 sang1 yiu2 miang4, fu4 gui4 coi1 tien1. 擊 石 原 有 火 ,不 擊 乃 無 煙。 git5 sak6 ngien2 yiu1 fo3, but5 git5 nai1 vu2 yen1. 為 學 始 知 道 ,不 學 亦 徒 然。 vui2 hok6 ci3 di1 tau4, but5 hok5 cak5 tu2 yen2. 莫 笑 他 人 老 ,終 須 還 到 老。 mok6 siau4 ta1 ngin2 lau3, zung1 si1 han2 dau4 lau3. 但 能 依 本 分 ,終 須 無 煩 惱。 tan4 nen2 yi1 bun3 fun4, zung1 si1 vu2 fan2 nau3. 君 子 愛 財 ,取 之 有 道。 giun1 zu3 oi4 coi2, ci3 zu3 yiu1 tau4. 貞 婦 愛 色 ,納 之 以 禮。 zin1 fu4 oi4 siet5, nap6 zu1 yi2 li1. 善 有 善 報 ,惡 有 惡 報。 sien4 yiu1 sien4 bau4, ok5 yiu1 ok5 bau4. 不 是 不 報 ,日 子 未 到。 but5 si4 but5 bau4, ngit5 zu3 vui4 dau4. 人 而 無 信 ,不 知 其 可 也。 ngin2 yi2 vu2 sin4, but5 di1 ki2 ko3 ya1. 一 人 道 好 ,千 人 傳 實。 yit5 ngin2 tau4 hau3, cien1 ngin2 con2 sit6. 凡 事 要 好 ,須 問 三 老。 fam2 su4 yau4 hau3, si1 mun4 sam1 lau3. 若 爭 小 可 ,便 失 大 道。 yok6 zang4 siau3 ko3, pien4 sit5 tai4 tau4. 年 年 防 饑 ,夜 夜 防 盜。 ngien2 ngien2 fong2 gi1, ya4 ya4 fong1 tau4. 學 者 如 禾 如 稻 ,不 學 者 如 蒿 如 草。 hok6 za3 yi2 vo2 yi2 tau4, but5 hok6 za3 yi2 gau1 yi2 cau3. 遇 飲 酒 時 須 飲 酒 ,得 高 歌 處 且 高 歌。 ngi4 yim3 ziu3 si2 si1 yim3 ziu3, det5 gau1 go1 cu2 cia3 gau1 go1. 因 風 吹 火 ,用 力 不 多。 yin1 fung1 cui1 fo3, yung4 lit6 but5 do1. 不 因 漁 父 引 ,怎 得 見 波 濤。 but5 yin1 ng2 fu4 yin1, zem3 det5 gien4 bo1 tau2. 無 求 到 處 人 情 好 ,不 飲 從 他 酒 價 高。 vu2 kiu2 dau4 cu2 ngin2 cin2 hau3, but5 yim3 ciung2 ta1 ziu3 ga4 gau1. 知 事 少 時 煩 惱 少 ,識 人 多 處 是 非 多。 di1 su3 sau4 si2 fan2 nau3 sau3, sit5 ngin2 do1 cu2 si4 fui1 do1. 入 山 不 怕 傷 人 虎 ,只 怕 人 情 兩 面 刀。 ngip6 san1 but5 pa4 song1 ngin2 fu3, zit5 pa4 ngin2 cin2 liong3 mien4 dau1. 強 中 更 有 強 中 手 ,惡 人 須 用 惡 人 磨。 kiong2 zung1 gang3 yiu1 kiong2 zung1 su3, ok5 ngin2 si1 yung4 ok5 ngin2 mo2. 會 使 不 在 家 豪 富 ,風 流 不 用 著 衣 多。 voi4 su3 but5 coi1 ga1 hau2 fu4, fung1 liu2 but5 yung4 zok5 yi1 do1. 光 陰 似 箭 ,日 月 如 梭。 gong1 yim1 ci4 zien4, ngit5 ngiet6 yi2 so1. Page 5b 天 時 不 如 地 利 ,地 利 不 如 人 和。 tien1 si2 but5 yi2 ti4 li4, ti4 li4 but5 yi2 ngin2 fo2. 黃 金 未 為 貴 ,安 樂 值 錢 多。 vong2 gim1 vui4 vui2 gui4, on1 lok6 cit6 cien2 do1. 世 上 萬 般 皆 下 品 ,思 量 惟 有 讀 書 高。 si4 song4 van4 ban1 gai1 ha1 pin3, su1 liong2 vui2 yiu1 tuk6 su1 gau1. 世 間 好 語 書 說 盡 ,天 下 名 山 僧 占 多。 si4 gan1 hau3 ngi1 su4 sot5 cin4, tien1 ha1 miang2 san1 sen1 zam1 do1. 為 善 最 樂 ,為 惡 難 逃。 vui2 sien4 zui4 lok6, vui2 ok5 nan2 tau2. 羊 有 跪 乳 之 恩 ,鴉 有 反 哺 之 義。 yong2 yiu1 kui3 yui1 zu1 en1, a1 yiu1 fan3 pu3 zu1 ng i4. 你 急 他 未 急 ,人 閒 心 不 閒。 ngi2 gip5 ta1 vui4 gip5, ngin2 han2 sim1 but5 han2. 隱 惡 揚 善 ,執 其 兩 端。 yin3 ok5 yong2 sien4, zip5 ki2 liong3 don4. 妻 賢 夫 禍 少 ,子 孝 父 心 寬。 qi1 hien2 fu1 fo4 sau3, zu3 hau4 fu4 sim1 kon1. 既 墜 釜 甑 ,反 顧 無 益。 gi4 cui4 bu3 zen4, fan3 gu4 vu2 yit5. 翻 覆 之 水 ,收 之 實 難。 fan1 fuk5 zu1 sui3, su1 zu1 sit6 nan2. 人 生 知 足 何 時 足 ,人 老 偷 閒 且 是 閒。 ngin2 sang1 di1 ziuk5 ho2 si2 ziuk5, ngin2 lau3 tiu1 han2 qia3 si4 han2. 但 有 綠 楊 堪 擊 馬 ,處 處 有 路 透 長 安。 tan4 yiu1 liuk6 yong2 kam1 git5 ma1, cu2 cu2 yiu1 lu4 tiu4 cong2 on1. 見 者 易 ,學 者 難。 gien4 za3 yi4, hok6 za3 nan2. 莫 將 容 易 得 ,便 作 等 閒 看。 mok6 ziong1 yung2 yi4 det5, pien4 zok5 den han2 kon4. 用 心 計 較 般 般 錯 ,退 步 思 量 事 事 難。 yung4 sim1 ge4 gau4 ban1 ban1 co4, tui4 pu4 su1 liong2 su4 su4 nan2. 道 路 各 別 ,養 家 一 般。 tau4 lu4 gok5 piet4, yong1 ga1 yit5 ban1. 從 儉 入 奢 易 ,從 奢 入 儉 難。 ciung2 kiam4 ngip6 ca1 yi5, ciung2 ca1 ngip6 kiam4 nan2. 知 音 說 與 知 音 聽 ,不 是 知 音 莫 與 彈。 di1 yim1 sot5 yi1 di1 yim1 tang4, but5 si4 di1 yim1 mok6 yi1 tan2. 點 石 化 為 金 ,人 心 猶 未 足。 diam3 sak6 fa4 vui2 gim1, ngin2 sim1 yiu2 vui4 ziuk5. 信 了 肚 ,賣 了 無。 sin4 liau3 du3, mai4 liau3 mau3. 他 人 睍 睍 ,不 涉 你 目。 ta1 ngin2 hien4 hien4, but4 siap5 ni2 muk5. 他 人 碌 碌 ,不 涉 你 足。 ta1 ngin2 luk5 luk5, but5 siap5 ni2 ziuk5 誰 人 不 愛 子 孫 賢 ,誰 人 不 愛 千 鐘 粟。 sui2 ngin2 but5 oi4 zu3 sun1 hien2, sui4 ngin2 but5 oi4 cien1 zung1 siuk5. 莫 把 真 心 空 計 較 ,五 行 不 是 這 題 目。 mok6 ba3 zin1 sim1 kung1 ge4 gau4, ng3 hang2 but5 si4 ze3 ti2 muk5. 與 人 不 和 ,勸 人 養 鵝。 yi1 ngin2 but5 fo2, kien4 ngin2 yong1 ngo2. 與 人 不 睦 ,勸 人 架 屋。 yi1 ngin2 but5 muk6, kien4 ngin2 ga4 vuk5 Page 6a 但 行 好 事 ,莫 問 前 程。 tan4 hang2 hau3 su4, mok6 mun4 cien2 cin2. 河 狹 水 急 ,人 急 計 生。 ho2 hap6 sui3 gip5, ngin2 gip5 ge4 sang1. 明 知 山 有 虎 ,莫 向 虎 山 行。 min2 di1 san1 yiu1 fu3, mok6 hiong4 fu3 san1 hang2. 路 不 行 不 到 ,事 不 為 不 成。 lu4 but5 hang2 but5 dau4, su4 but5 vui4 but5 sang2. 人 不 勸 不 善 ,鐘 不 打 不 嗚。 ngin2 but5 kien4 but5 sien4, zung1 but5 da3 but5 min2. 無 錢 方 斷 酒 ,臨 老 始 看 經。 vu2 cien2 fong1 ton1 ziu3, lim2 lau3 ci3 kon4 gin1. 點 塔 七 層 ,不 如 暗 處 一 燈。 diam3 tap5 cit5 cien2, but5 yi2 am4 cu2 yit5 den1. 萬 事 勸 人 休 瞞 昧 ,舉 頭 三 尺 有 神 明。 van4 su4 kien4 ngin2 hiu1 man2 mui4, gi3 tiu2 sam1 cak5 yiu1 sin2 min2. 但 存 方 寸 土 ,留 與 子 孫 耕。 tan4 sun2 fong1 cun4 tu3, liu2 yi1 zu3 sun1 gang1. 滅 卻 心 頭 火 ,剔 起 佛 前 燈。 miet5 kiok5 sim1 tiu2 fo3, tit6 hi4 fut6 cien2 den1. 惺 惺 常 不 足 ,懵 懵 作 公 卿。 sen1 sen1 song2 but5 ziuk5, mung3 mung3 zok5 gung1 kin1. 眾 星 朗 朗 ,不 如 孤 月 獨 明。 zung4 sin1 long2 long2, but5 yi2 gu1 ngiet6 tuk4 min2. 兄 弟 相 害 ,不 如 自 生。 hiong1 ti4 siong1 hoi4, but5 yi2 ci2 sang1. 合 理 可 作 ,小 利 莫 爭。 hap6 li1 ko3 zok5, siau3 li4 mok6 zang1. 牡 丹 花 好 空 入 目 ,棗 花 須 小 結 實 成。 tu4 dan1 fa1 hau3 kung1 ngip6 muk5, zau3 fa1 si1 siau3 giet5 sit6 sang2. 欺 老 莫 欺 少 ,欺 人 心 不 明。 ki1 lau3 mok6 ki1 sau4, ki1 ngin2 sim1 but5 min2. 守 分 耕 鋤 收 地 利 ,他 時 飽 暖 謝 蒼 天。 su3 fun1 gang1 co2 su1 ti4 li1, ta1 si2 bau3 non1 cia4 cong1 tien1. 得 忍 且 忍 ,得 耐 且 耐。 det5 ngiun1 qia3 ngiun1, det5 nai4 qia3 nai4. 不 忍 不 耐 ,小 事 成 大。 but5 ngiun2 but5 nai4, siau3 su4 sang2 tai4. 相 論 逞 英 雄 ,家 計 漸 漸 退。 siong1 lun2 cin3 yin1 hiung2, ga1 ge4 ciam4 ciam4 tui4. 賢 婦 令 夫 貴 ,惡 婦 令 夫 敗。 hien2 fu4 lin4 fu1 gui4, ok5 fu4 lin4 fu1 pai4. 一 人 有 慶 ,兆 民 感 賴。 yit5 ngin2 yiu1 kin4, cau4 min2 gam3 lai4. 人 老 心 未 老 ,人 窮 志 莫 窮。 ngin2 lau3 sim1 vui4 lau3, ngin2 kiung2 zi4 mok6 kiung2. 人 無 千 日 好 ,花 無 百 日 紅。 ngin2 vu2 cien1 ngit5 hau3, fa1 vu2 bak5 ngit5 fung2. 殺 人 可 恕 ,情 理 難 容。 sat5 ngin2 ko3 su4, cin2 li1 nan2 yung2. 乍 富 不 如 新 受 用 ,乍 貧 難 改 舊 家 風。 za4 fu4 but5 yi2 sin1 su1 yung4, za4 pin2 nan2 goi3 kiu4 ga1 fung1. 座 上 客 常 滿 ,樽 中 酒 不 空。 co4 song4 hak5 song2 man1, zun1 zung1 ziu3 but5 kung1. 屋 漏 更 遭 連 年 雨 ,行 船 又 遇 頂 頭 風。 vuk5 liu4 gang3 zau1 lien2 ngien2 yi3, hang2 son2 yiu3 ngi4 din3 tiu2 fung1. Page 6b 筍 因 落 籜 方 成 竹 ,魚 為 奔 波 始 化 龍。 sun3 yin1 lok6 tok6 fong1 sang2 zuk5, ng2 vui2 bun1 bo1 ci3 fa4 liung2. 記 得 少 年 騎 竹 馬 ,看 看 又 是 白 頭 翁。 gi4 det5 sau4 ngien2 ki2 zuk5 ma1, kon4 kon4 yiu3 si4 pak6 tiu2 vung1 禮 義 生 於 富 足 ,盜 賊 出 於 貧 窮。 li1 ngi4 sang1 yi1 fu4 zuk5, tau4 cet6 cut5 yi1 pin2 kiung2. 天 上 眾 星 皆 拱 北 ,世 間 無 水 不 朝 東。 tien1 song4 zung4 sin1 gai1 giung3 biet5, si4 gan1 vu2 sui3 but5 cau2 dung1. 君 子 安 貧 ,達 人 知 命。 giun1 zu3 on1 pin2, tat6 ngin2 di1 miang4. 忠 言 逆 耳 利 於 行 ,良 藥 苦 口 利 於 病。 zung1 ngien2 ngiak6 ngi3 li4 yi1 hang2, liong2 yok6 ku3 hiu3 li4 yi1 piang4. 順 天 者 存 ,逆 天 者 亡。 sun4 tien1 za3 sun2, ngiak6 tien1 za3 mong2. 人 為 財 死 ,鳥 為 食 亡。 ngin2 vui2 coi2 si3, ngiau1 vui2 sit6 mong2. 夫 妻 相 合 好 ,琴 瑟 與 笙 簧。 fu1 ci1 siong1 hap6 hau3, kim2 sit5 yi1 sang1 vong2. 有 兒 貧 不 久 ,無 子 富 不 長。 yiu1 yi2 pin2 but5 giu3, vu2 zu3 fu4 but5 cong2. 善 必 壽 老 ,惡 必 早 亡。 sien4 bit5 su4 lau3, ok5 bit5 zau3 mong2. 爽 口 食 多 偏 作 藥 ,快 心 事 過 恐 生 殃。 song3 hiu3 sit6 do1 pien1 zok5 yok6, kai4 sim1 su4 go4 kiung3 sang1 yong1. 富 貴 定 要 安 本 分 ,貧 窮 不 必 枉 思 量。 fu4 gui4 tin4 yau1 on1 bun3 fun4, pin2 kiung2 but5 bit5 vong3 su1 liong2. 畫 水 無 風 空 作 浪 ,繡 花 雖 好 不 聞 香。 vak6 sui3 vu2 fung1 kung1 zok5 long4, siu1 fa1 sui1 hau3 but5 vun2 hiong1. 貪 他 一 斗 米 ,失 卻 半 年 糧。 tam1 ta1 yit5 diu3 mi3, sit5 kiok5 ban4 ngien2 liong2. 爭 他 一 腳 豚 ,返 失 一 肘 羊。 zang1 ta1 yit5 giok5 tun2, fan3 sit5 yit5 ziu3 yong2. 龍 歸 晚 洞 雲 猶濕,麝過春山草木香。 liung2 gui1 man1 tung4 yun2 yiu2 sip5, sa4 go4 cun1 san1 cau3 muk5 hiong1. 平 生 只 會 量 人 短 ,何 不 回 頭 把 自 量。 pin2 sang1 zit5 voi4 liong2 ngin2 don3, ho2 but5 fui2 tiu2 ba3 ci2 liong2. 見 善 如 不 及 ,見 惡 如 探 湯。 gien4 sien4 yi2 but5 kip6, gien4 ok5 yi2 tam1 tong1. 人 貧 志 短 ,馬 瘦 毛 長。 ngin2 tam1 zi4 don3, ma1 siu4 mau1 cong2. 自 家 心 裡 急 ,他 人 未 知 忙。 ci2 ga1 sim1 li1 gip5,ta1 ngin2 vui4 di1 mong2. 貧 無 達 士 將 金 贈 ,病 有 高 人 說 藥 方。 pin2 vu2 tat6 su4 jiong1 gim2 zen4, piang4 yiu1 gau1 ngin2 sot5 yok6 fong1. 觸 來 莫 與 說 ,事 過 心 清 涼。 cuk5 loi2 mok6 yi1 sot5, su4 go4 sim1 cin1 liong2. 秋 至 滿 山 多 秀 色 ,春 來 無 處 不 花 香。 ciu1 zi4 man1 san1 do1 siu4 siet5, cun1 loi2 vu2 cu2 but5 fa1 hiong1. 凡 人 不 可 貌 相 ,海 水 不 可 斗 量。 fam2 ngin2 but5 ko3 mau4 siong1, hoi3 sui3 but5 ko3 diu3 liong2. Page 7a 清 清 之 水 ,為 土 所 防。 cin1 cin1 zu1 sui3, vui2 tu3 so3 fong2. 濟 濟 之 士 ,為 酒 所 傷。 ce3 ce3 zu1 su4, vui2 ziu3 so3 song1. 蒿 草 之 下 ,或 有 蘭 香。 hau3 cau3 zu2 ha1, fet6 yiu1 lan2 hiong1. 茅 茨 之 屋 ,或 有 賢 良。 mau2 ci1 zu1 vuk5, fet6 yiu1 hien4 liong2. 無 限 朱 門 生 餓 殍 ,几 多 白 屋 出 卿。 vu2 han4 zu1 mun2 san1 ngo4 piau2, yi3 do1 pak6 vuk5 cut5 kin1. 醉 後 乾 坤 大 ,壺 中 日 月 長。 zui4 hiu4 kien2 kun1 tai4, fu2 zung1 ngit5 ngiet6 cong2. 萬 事 省 已 定 ,浮 生 空 白 茫。 van4 su4 sien3 yi3 tin4, fiu2 sang1 kung1 pak6 mong2. 千 里 送 毫 毛 ,寄 物 不 寄 失。 cien1 li1 sung4 hau2 mau1, gi4 vut6 but5 gi4 sit5. 一 人 傳 虛 ,百 人 傳 實。 yit5 ngin2 con2 hi1, bak5 ngin2 con2 sit5. 世 事 明 如 鏡 ,前 程 暗 似 漆。 si4 su4 min2 yi2 giang4, cien2 cin2 am4 ci4 cid5 光 陰 黃 金 難 買 ,一 世 如 駒 過 隙。 gong1 yim1 vong2 gim1 nan2 mai1, yit5 se4 yi2 ki1 go4 hip6. 良 田 萬 頃 ,日 食 一 升。 liong2 tien2 van4 ken3, ngit5 sit6 yit5 sin1. 大 廈 千 間 ,夜 眠 八 尺。 tai4 ha4 cien1 gan1, ya4 min2 bat5 cak5. 千 萬 經 典 ,孝 義 為 先。 cien1 van4 gin1 dien3, hau4 ngi4 vui2 sien1. 一 字 入 公 門 ,九 牛 拖 不 出。 yit5 su4 ngip6 gung1 mun2, giu3 ngiu2 to1 but5 cut5. 衙 門 八 字 開 ,有 理 無 錢 莫 進 來。 nga2 mun2 bat5 su4 hoi1, yiu1 li1 vu2 cien2 mok6 zin4 loi2 富 從 升 合 起 ,貧 因 不 算 來。 fu4 ciung2 sin1 hap6 hi3, pin2 yin1 but5 son4 loi2. 家 中 無 才 子 ,官 從 何 處 來。 ga1 zung1 vu2 coi2 zu3, gong1 ciung2 ho2 cu2 loi2. 萬 事 不 由 人 計 較 ,一 生 都 是 命 安 排。 van4 su4 but5 yiu2 ngin2 ge4 gau4, yit5 sang1 du1 he4 miang4 on1 pai2. 急 行 慢 行 ,前 程 只 有 多 少 路。 gip5 hang2 man4 hang2, cien2 cin2 zit5 yiu1 do1 sau3 lu4. 人 間 私 語 ,天 聞 若 雷。 ngin2 gan1 su1 ngi1, tien1 vun2 yok5 lui2. 暗 室 虧 心 ,神 目 如 電。 am4 sit5 kui1 sim1, sin2 muk5 yi2 tien4. 一 毫 之 惡 ,勸 人 莫 作。 yit5 hau2 zu1 ok5, kien4 ngin2 mok6 zok5. 一 毫 之 善 ,與 人 方 便。 yit5 hau2 zu1 sien4, yi1 ngin2 fong1 pien4. 虧 人 是 禍 ,饒 人 是 福。 kui1 ngin2 si4 fo4, ngiau2 ngin2 si4 fuk5. 天 眼 恢 恢 ,報 應 甚 速。 tien1 ngan1 kui1 kui1, bau4 ngin4 sim4 suk5. 聖 賢 言 語 ,神 欽 鬼 伏。 sin4 hien2 ngien2 ngi1, sin2 kim1 gui3 puk6 人 各 有 心 ,心 各 有 見。 ngin2 gok5 yiu1 sim1, sim1 gok5 yiu1 gien4. 口 說 不 如 身 逢 ,耳 聞 不 如 目 見。 hiu3 sot5 but5 yi2 sin1 fung2, ngi3 vun2 but5 yi2 muk5 gien4. 養 軍 千 日 ,用 在 一 朝。 yong1 giun1 cien1 ngit5, yung4 coi1 yit5 zau1. 國 清 才 子 貴 ,家 富 小 兒 驕。 gok5 cin1 coi2 zu3 gui4, ga1 fu4 siau3 yi2 giau1. Page 7b 利 刀 割 體 痕 易 合 ,惡 語 傷 人 恨 不 消。 li4 dau1 got5 ti3 hen2 yi4 hap6, ok5 ngi1 song1 ngin2 hen4 but5 siau1. 公 道 世 間 惟 白 髮 ,貴 人 頭 上 不 曾 饒。 gung1 tau4 si4 gan1 vui2 pak4 fat5, Agui4 ngin2 tiu2 song4 but4 zen1 ngiau2 有 錢 堪 出 眾 ,無 衣 懶 出 門。 yi1 cien2 kam1 cut5 zung4, vu2 yi1 lan1 cut5 mun2. 為 官 須 作 相 ,及 第 必 爭 先。 vui2 gon1 si1 zok5 xiong1, kip6 ti4 bit5 zang1 sien1. 苗 從 地 發 ,樹 向 枝 分。 miau2 ciung2 ti4 fat5, su4 hiong4 gi1 fun1. 父 子 和 而 家 不 退 ,兄 弟 和 而 家 不 分。 fu4 zu3 fo2 yi2 ga1 but5 tui4, hiong1 ti4 fo2 yi2 ga1 but5 fun1. 官 有 正 條 ,民 有 和 約。 gon1 yiu1 zin4 tiau2, min2 yiu1 fo2 yok5. 閒 時 不 燒 香 ,急 時 抱 佛 腳。 han2 si2 but5 sau1 hiong1, gip5 si2 pau1 fut6 giok5. 幸 生 太 平 無 事 日 ,恐 逢 年 老 不 多 時。 hen4 sang1 tai4 pin2 vu2 su4 ngit5, kung3 fung2 ngien2 lau3 but5 do1 si2 國 亂 思 良 將 ,家 貧 思 賢 妻。 gok5 lon4 su1 liong2 ziong1, ga1 pin2 su1 hien2 ci1. 池 塘 積 水 須 防 旱 ,田 地 勤 耕 足 養 家。 ci2 tong2 zit5 sui3 si1 fong2 hon1, tien2 ti4 kiun2 gang1 ziuk5 yong1 ga1. 根 深 不 怕 風 搖 動 ,樹 正 無 愁 月 影 斜。 gin1 cim1 but5 pa4 fung1 yau2 tung1, su4 zin4 vu2 siu2 ngiet6 yang3 cia2. 奉 勸 君 子 ,各 宜 守 己。 fung4 kien4 giun2 zu3, gok5 ngi2 su3 gi3. 只 此 程 式 ,萬 無 一 失。 zit5 ci3 cin2 sit5, van4 vu2 yit5 sit5.


Bak5 Ga1 Siang4 : Cien1 Su4 Vun2 : Sam1 Su4 Gin1 : Zen4 Gong3 : Pronunciation Guide : HakGa Index

© Dylan W.H. Sung 2000.
This page was created on Friday 10th November 2000
and was recently updated on Wednesday 15th November 2000.