Recommended reading and references


, . , . . 962-231-231-4. (1995)

HanYu FangYan CiHui, Second Edition. Beijing University Chinese Linguistics Department, School of Linguistics Research Office Publication. YuWen Publishers. ISBN 962-231-231-4. (1995)


. , . . 957-14-2677-6. (1999)

Phonology. LIN Tao, GENG ZhenSheng. SanMin Publication House. ISBN 957-14-2677-6. (1999)


ZhongGuo YinYunXue YanJiu - Études sur la phonologie chinoise. Bernhard KARLGREN (1915). 1995 reprint of the 1940 translation. ShangWuYin ShuGuan (Commercial Press). ISBN 7-100-00018-1.
Chinese. Jerry NORMAN. 1988. ISBN 0-521-29653-6.
The Chinese Language. R.A.D. FORREST, London, 1968.
Shang Wu Xin Ci Dian, (Commercial Press New Phrase Dictionary). ShangWuYin ShuGuan (Commercial Press Publishing House). ISBN 962-07-0133-X.
Shang Wu Xin Zi Dian, (Commercial Press New Character Dictionary. ShangWuYin ShuGuan (Commercial Press Publishing House). ISBN 962-07-01402.
KeJiaHua FaYin ZiDian (Hakka FatYim SiDien). Peng DeXiu. TaiWan NanTian ShuJu. ISBN 957-638-359-5.
KeYu PinYin ZiHui (HagNgi PinYim SiFui). Liu ZhenFa. The Chinese Universiy Press. ISBN 962-201-750-9.
KeJiaHua CiDian (HagGaFa SiDien). Zhang WeiGeng. GuangDong RenMin ChuBanShe. ISBN 7-218-01504-2/H.48.
ChaoZhouYin ZiDian, (ChaoZhou Dialect Dictionary). DA Bu, ZHANG LianHang. GuangDong LuYu Chubanshe. ISBN 7-80521-710-6.
XinBian ChaoZhou YinZi Dian. LIN LunLun. Shantou DaXue Chubanshe. ISBN 7-81036-189-9/H.28.
Xianggangfangyin Yu Putonghua. LI XinKui. ZhongHua ShuJu. ISBN 962-231-214-4. (1988)
A Pocket Dictionary of Cantonese. Roy T. Cowles. Hong Kong University Press. ISBN 962-209-122-9.
YueYin YunHui (YuetYam WanWui), A Chinese Syllabary Pronounced According to the Dialect of Canton. ZhongHua ShuJu. Huang XiLing. ISBN 962-231-201-2.
HanYu YuYinShi. WANG Li. ZhongGuo SheHuiXue ChuBanShe. ISBN 7-5004-2017-X. (1997).
HanYu ShiGao. WANG Li. ZhongHua ShuJu. ISBN 7-101-01553-0/H.137.
HanYu YinYunXue ChangShi. TANG ZhuoFan. ZhongHua ShuJu. ISBN 962-231-202-0.
LiuTi YinJian ZiDian. Min YuWu. H.K. GuangZhi ShuJu. ISBN 962-325-705-8.
KangXi ZiDian. ZhongHua ShuJu. ISBN 962-231-006-0.
Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese. Bernhard Karlgren. Dover Publications. ISBN 0-486-21887-2.
Kadokawa KanWa ChuuJiTen.
Fukumu KanWaJiTen.
Chinese : Consonants : Vowels : Index : Homepage
© Dylan W.H. Sung 1999 onwards.
This page was first created on Sunday 8th August 1999,
and was recently updated on Thursday 25th April 2002.

You can email me on almost anything you find here.