Yo, yo

Back to Y, y : ya... : ye... : yi... : yu...


 YOK  MEDICINE; DRUGS               

 YOK  TO ARRANGE A MEETING             

 YONG  TYPE AND FORM OF SOMETHING          

 YONG  TO REAR UP LIVING THINGS           

 YONG  TO NOURISH                  

 YONG  TO SOAK                   

 YONG  SPROUTED SEEDLINGS              

 YONG  TO NURSE                   

 YONG  SHEEP; GOATS                 

 YONG  SUN                     

 YONG  BRIGHTNESS                  

 YONG  VAST                     

 YONG  THE WESTERN SPHERE OF INFLUENCE