JIA, jia

Back to J, j : jio... : jiu...


 JIA  TO BORROW                  

 JIA  OLDER SISTER

 JIAK  A STAIN

 JIAK  FOOTPRINT, A MARK

 JIAM  SHARP; POINTED                

 JIAM  TO SQUEEZE INTO A SMALL SPACE

 JIAM  TO SOAK UP

 JIAM  TO DIP

 JIANG TO HOLD UPSIDE DOWN             

 JIANG TO DRAIN                   

 JIANG LEAN MEAT                  

 JIANG WATER WELL

 JIANG TO BE CLEVER

 JIANG GOOD

 JIAO  A PIPED MUSICAL INSTRUMENT          

 JIAO  BANANA                    

 JIAO  PEPPERS; CAPSICUM              

 JIAO  SMALL CHILD

 JIAP  TO CATCH                   

 JIAP  TO RECIEVE; SUCCEED