a b c d e f g h i j k l m

n o p q r s t u v w x y z


a1 a2 a3 a4 ae oe1 oe2 e1 e2

ee1 ee2 ee3 ee4 ee5 o1 o2 o3 o4

i1 i2 i3 y1 y2 u1 u2 u3 u4


t2 d2 j2 q2 g2 gl (GL) mg

ng1 ng2 ng n2 b2 r2 r3 r4 f2

b3 th1 th2 z2 s2 z3 c2 j3

x2 x3 x4 r5 h2 gl2 (GL2) h3 l2 lz

v2 r6 r7 w2 l3 y3 l4


hh space apos long
c3 z4 t3 s3 ng3 d3 w3 w4 a5 e3 o5
yinping yangping yinshang yangshang yinqu yangqu yinru yangru zhongru
quanqing quanzhuo ciqing cizhuo voiced
i4 i5 i6 i7 ee6